Reklamačný poriadok

 1. Úvod

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený od Smoke King s.r.o., prostredníctvom online obchodu umiestneného na webovej adrese www.napotenciu.sk. Upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z právnych predpisov č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalšie súvisiace predpisy.

 

 1. Definícia pojmov
 • Predávajúci: Smoke King s.r.o., IČO: 52128733, DIČ: 2120911441, IČ DPH: SK2120911441, so sídlom na Roľníckej školy 5896/4, Komárno, 945 01
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim
 • Tovar: Produkty alebo služby ponúkané predávajúcim na predaj prostredníctvom e-shopu
 • Reklamácia: Výkon práva z kupujúceho na odstránenie chýb tovaru, vrátenie kúpnej ceny, výmena tovaru, atď.

 

 1. Podmienky reklamácie

Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu tovaru, ktorý má vady, ktoré nezodpovedajú dohodnutým alebo obvykle očakávaným vlastnostiam. Reklamáciu je možné uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ pre konkrétny tovar neplatí iná záručná doba.

 

 1. Postup pri reklamácii
 • Kupujúci oznámi predávajúcemu reklamáciu prostredníctvom e-mailu na adresu info@napotenciu.sk, telefonicky na čísle +421949403471, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti: Smoke King s.r.o., Roľníckej školy 5896/4, Komárno, 945 01.
 • Kupujúci poskytne podrobný popis vady a predloží doklad o kúpe tovaru.
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, rozhodnúť o jej oprávnenosti a kupujúceho informovať.

 

 1. Práva kupujúceho pri uznaní reklamácie

V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená, má kupujúci právo na:

 • výmenu vadného tovaru za nový,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od [dátum] a je dostupný na webovom sídle predávajúceho www.napotenciu.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku.