Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.
 

Definície pojmov

 

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016
Obchod – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty
 

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.
Prevádzkovateľom je Smoke King s.r.o., IČO: 52128733 so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:
 
 1. telefonicky na tel. číslo 0949/403471,
 2. e-mailom na info@napotenciu.sk,
 3. poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie,
 4. na adrese prevádzky /skladu/

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

 

Názov spracovateľskej operácie

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Kategória osobných údajov

 

Právny titul spracúvania

 

Doba uloženia údajov

 

Ďalší príjemcovia

 

Spracovanie osobných údajov na základe  objednávky

 

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb

 

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

 

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

 

do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky

 

prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

 

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

 

zákonom stanovená evidencia

 

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

 

povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy

 

10 rokov

 

kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

 

Registrácia zákazníckeho účtu

 

evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť

 

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby s registráciou

 

5 rokov

 

nie sú

 

Zasielanie noviniek e-mailom

 

zasielanie obchodných oznámení e-mailom

 

e-mail

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov, resp. do odvolania

 

nie sú

 

Zasielanie noviniek SMS správou

 

zasielanie obchodných oznámení SMS správou

 

telefónne číslo

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov, resp. do odvolania

 

nie sú

 

Evidencia zákazníkov súťaže

 

kontaktné údaje zapojených účastníkov

 

meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby

 

2 roky

 

Facebook Inc.

 

Evidencia obchodných partnerov

 

informácie o obchodných partneroch spoločnosti

 

meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov od poslednej obchodnej transakcie

 

nie sú

 

Uchádzač o zamestnanie

 

informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie

 

meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenosti

 

súhlas dotknutej osoby

 

1 rok

 

nie sú

 

Mzdová a personálna agenda

 

kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave

 

meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch

 

zákonný dôvod

 

max. 50 rokov

 

v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne

 

Evidencia reklamácií

 

informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení

 

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

 

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

 

3 roky

 

v prípade kontroly SOI

 

Evidencia odstúpení od zmluvy

 

informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení

 

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

3 roky

 

v prípade kontroly SOI

 

Vybavovanie otázok zákazníkov

 

poskytovanie informácií klientom

 

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

 

plnenie predzmluvných vzťahov

 

1 mesiac

 

nie je

 

Hodnotenie „Overené zákazníkmi“

 

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

 

číslo objednávky, e-mailová adresa

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

jedno rázovo

 

Heureka Shopping, s.r.o.

 

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach

 

zvyšovanie kvality internetového obchodu

 

IP adresa návštevníka e-shopu

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

po podania námietky max. 3 roky

 

Google

 

Odovzdávanie informácií k platbe

 

zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie

 

e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky

 

pre účely plnenia zmluvy

 

jednorazové poskytnutie

 

Tatra Banka, a.s

 

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov

 

zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb

 

definované sú v jednotlivých formulároch

 

súhlas dotknutej osoby

 

do odvolanie súhlasu max. však 2 roky

 

poskytovateľ napr. Google (pre Google Docs)

 

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich

 

Služba zvyšuje kvalitu e-shopu

 

IP adresa a simulácia prechádzania stránka

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

do podania námietky max. však 2 roky

 

Smartlook

 

Kamerový záznam prevádzky

Ochrana majetku prevádzkovateľa

Fyzická podoba, správanie, chôdza,

oprávnený záujem prevádzkovateľa

14 dní

nie je

Vernostný program

 

Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim

 

meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov od posledného nákupu

 

nie je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?
 

 

 

Vaše právo

 

Upresnenie práva

 

na informácie

 

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

 

na prístup k údajom

 

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

 

na opravu

 

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

 

na vymazanie

 

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

 

obmedzenie spracovania

 

týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

 

odvolanie súhlasu so spracovaním

 

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

 

na prenos osobných údajov

 

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

 

právo podať podnet na dozorný orgán

 

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je možné si uplatniť svoje práva?

Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne: 
 1. e-mailom,
 2. osobne,
 3. poštou.

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje?
 

Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

Používate profilovanie?
 

Profilovanie nie je používané.

Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?
 

Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné: 
 1. dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
 2. trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné: 

 1. technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
 2. perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
 3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
 4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.

Doba uchovávania cookies subjektov:
 

Podskupina súborov cookies

 

6ivostnosť

 

Poznámka

 

Web stránka

 

Relácia

 

funkčné

 

Google Analytics

 

1460 dní

 

Analytický nástroj

 

App.livechatoo.com

 

730 dní

 

Chatovacia aplikácia

 

Facebook Inc.

 

90 dní

 

marketingové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.
 

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?

Ide o: 
 • Chartu základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je Vašou zodpovednou osobou?

Spoločnosť ustanovila do funkcie zodpovednú osobu, ktorú oznámila aj Úradu na ochranu osobných údajov, pričom je to spoločnosť Smoke King s.r.o. so sídlom Roľníckej školy 5896/4 945 01 Komárno, IČO:52128733, kontaktná osoba je Zoltan Bachorecz a kontaktovať ju môžete e-mailom na info@napotenciu.sk, alebo telefonicky na +421915201601.
 

Kto Vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane správy web stránky) Smoke King s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, IČO: 52128733, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 

Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) Smoke King s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, IČO: 52128733, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko

Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru Smoke King s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, IČO: 52128733, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter) 

 1. Smoke King s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, IČO: 52128733, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 2. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Zasielanie noviniek SMS správou (SMS newsletter) Smoke King s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, IČO: 52128733, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko

Dátové úložiská (hostingové služby) 
 1. Unas online kft. 9400 Sopron, Kósegi út 14, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 2. Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) je samotná spoločnosť Smoke King s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 5896/4, 945 01 Komárno, IČO: 52128733, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?
 

Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 18 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.